Ông DƯƠNG HỮU TUYẾN

Thành viên hội đồng quản trị ( Từ nhiệm từ 19/4/2018 )

Ông DƯƠNG HỮU TUYẾN

Thành viên hội đồng quản trị ( Từ nhiệm từ 19/4/2018 )

Trình độ, năng lực:

Tiến sỹ kinh tế học, quản trị chất lượng

Vị trí/chức vụ:

Thành viên Hội đồng Quản trị HCD ( Từ nhiệm kể từ ngày 19/4/2018 )

Lĩnh vực chuyên môn:

Chuyên gia tư vấn về kinh tế học, chất lượng, phân tích kinh tế, logistic..

Quá trình công tác:

- Từ 2014 - nay: Giảng viên tại trường đại học GTVT
- Từ 2011 – 2014: Làm tiến sỹ tại Trường Aix – Marseille, Cộng hòa Pháp
- Từ năm 2003 – 2011: Giảng viên tại trường đại họ GTVT

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group