Lựa Chọn TTP Là Đơn Vị Kiểm Toán Cho Năm 2019

 
 Quý cổ đông, nhà đầu tư xem file: 

uploads/file/TB%20ky%2u0hop%20dong%20kiem%20toan%20BCTC%202019.PDF 
 
Chia sẻ bài viết: 

Tags:
hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group