HCD – INVEST: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019


HCD – INVEST: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 


- Ngày 27 tháng 04 năm 2019 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD đã tổ chức thành công tốt đẹp ‘’ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 ‘’. Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 – 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.

- Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Công ty như: Rút gọn ngành nghề kinh doanh; phê duyệt các tờ trình, thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị,.. cùng nhiều vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, Biên bản kiểm phiếu..đề nghị Quý cổ đông xem file tại đây hoặc truy cập vào thư mục liên quan trên Website: http://hcdgroup.com.vn
Chia sẻ bài viết: 

Tags:
hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group