Bà ĐOÀN THỊ HOÀI

Thành viên Ban kiểm soát

Bà ĐOÀN THỊ HOÀI

Thành viên Ban kiểm soát

Trình độ, năng lực:

Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Vị trí/chức vụ:

Thành viên Ban kiểm soát HCD.

Lĩnh vực chuyên môn:

Kế toán doanh nghiệp

Quá trình công tác:

- Năm 2014-2015 :kế toán công ty CP AZET Việt Nam
- Năm 2015 – Nay : Thành Viên Ban kiểm soát

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group